Inwestycje.pl

30 sierpnia br. ruszył rynek NewConnect - zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych rynek finansujący rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu. NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym - w formule alternatywnego systemu obrotu. NewConnect to również nowa propozycja GPW dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko, w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji.

Na pierwszej sesji notowane były akcje pięciu spółek: Digital Avenue, S4E, ViaGuara, Virtual Vision oraz Wrocławski Dom Maklerski. Do końca roku na NewConnect notowanych powinno być 10-15 spółek.
Akcje spółek Digital Avenue, S4E, ViaGuara oraz Wrocławski Dom Maklerski notowane są na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych, a spółki Virtual Vision na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań jednolitych.

Informacje o notowaniach w czasie rzeczywistym, jak również raporty bieżące i okresowe spółek z rynku NewConnect są udostępnione na stronie internetowej nowego rynku www.newconnect.pl.

NewConnect to oferta dla młodych rozwijających się firm, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii (choć oczywiście możliwe będzie także notowanie firm z innych branż). Oferta GPW jest czymś nowym w Polsce, ale w Europie funkcjonują już takie platformy, np. rynek AIM w Londynie czy First North w ramach skandynawskie grupy OMX.

NewConnect powstał z myślą o młodych, dynamicznych firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - tańsze pozyskanie kapitału. NewConnect w założeniu ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych tu przedsiębiorstw.

NewConnect z pewnością sprawi, że debiut stanie się realny dla wielu spółek, które szybko się rozwijają i pragną jak najszybciej dać się poznać na rynku kapitałowym. Skupienie w jednym miejscu młodych, dynamicznych spółek powinno przynieść konkretne rezultaty w postaci wzrostu nakładów na działalność w obszarze innowacyjnych technologii i wdrażaniu efektów badań w projektach biznesowych. Nowy rynek powinien także korzystnie wpłynąć na rozwój segmentu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych akceptujących wyższe ryzyko w oczekiwaniu potencjalnie wyższego zysku z inwestycji. NewConnect ma zatem także szansę wzmocnić znaczenie rynku kapitałowego dla gospodarki, stać się jej ważną częścią i komponentem tworzonego w Warszawie regionalnego centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej.

SPÓŁKI
Jakim spółkom dedykowany jest NewConnect

NewConnect jest rynkiem dla spółek:
• o dużej dynamice wzrostu,
• o historii nie dłuższej niż 3-4 lata lub dopiero powstających, które budują swoją "historię",
• o przewidywanej kapitalizacji do ok. 20 mln zł,
• poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych,
• reprezentujących sektory innowacyjne, oparte przede wszystkim na aktywach niematerialnych (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi),
• z wizją i prawdopodobieństwem debiutu na rynku giełdowym w nieodległej przyszłości.

Debiut na dwa sposoby
Atutem NewConnect i nowością na polskim rynku kapitałowym jest możliwość wprowadzenia akcji do obrotu poprzez ofertę prywatną, (tzw. private placement) kierowaną do maksimum 99 podmiotów - inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. W tym przypadku, niezależnie od wielkości emisji, dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie krótkiego, prostego dokumentu informacyjnego, przygotowanego i zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę. W tym przypadku okres przygotowania - od decyzji do pierwszego notowania - może trwać jedynie 2-3 miesiące, a więc znacznie krócej niż na rynku regulowanym.

Drugim sposobem wprowadzenia akcji do obrotu jest oferta publiczna. Spółka decydująca się na tę formę emisji podlega takim samym procedurom dopuszczeniowym, jakie stosowane są dla rynku regulowanego, w tym z koniecznością sporządzenia prospektu emisyjnego i zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dla ofert nie większych niż 2,5 mln euro rolę dokumentu dopuszczeniowego może pełnić memorandum informacyjne - podlegające kontroli KNF. Czas trwania formalności - od decyzji do debiutu - jest tu taki, jak na rynku regulowanym i może trwać 6-9 miesięcy.


Wymagani partnerzy

Autoryzowany Doradca
Możliwość, a później gotowość spółki decydującej się na wprowadzenie akcji na NewConnect drogą oferty prywatnej ocenia niezależna firma, pełniąca rolę tzw. Autoryzowanego Doradcy, z którą spółka podpisuje umowę o współpracy. Podmiot ten niejako udziela poręczenia za spółkę, którą kieruje na NewConnect, a jego rolą jest wspieranie jej w procesie przygotowań do debiutu oraz współpraca przez minimum rok funkcjonowania na NewConnect. Tę rolę mogą pełnić renomowane, wiarygodne firmy inwestycyjne, kancelarie prawne, firmy audytorskie i firmy doradztwa finansowego. To, jaką firmę spółka wybierze na Autoryzowanego Doradcę jest jej decyzją. Listę Autoryzowanych Doradców będzie można znaleźć na stronie internetowej www.NewConnect.pl

Zadania Autoryzowanego Doradcy:
• w czasie przygotowań do debiutu:
• przygotowuje emitenta do debiutu na NewConnect, w tym sporządza właściwy dokument dopuszczeniowy i go zatwierdza,
• w czasie notowań (przez minimum rok):
• doradza w zakresie funkcjonowania spółki na NewConnect,
• wspiera emitenta w wypełnianiu obowiązków informacyjnych.

Giełda przewiduje sytuacje, w których spółka mogłaby odstąpić od wymogu współpracy z Autoryzowanym Doradcą. Decydujące znaczenie przy rozpatrywaniu takiego wniosku będą miały:
• akcjonariat emitenta (istotny udział inwestorów kwalifikowanych - co najmniej 25%),
• dotychczasowe doświadczenie emitenta,
• historia biznesowa emitenta (m.in. zaudytowane sprawozdania finansowe za okres dwóch lat poprzedzających wprowadzenie do obrotu),
• równoległe notowanie akcji na rynku regulowanym (nie musi to być rynek polski).

Animator Rynku/Market Maker
W czasie notowań, przez okres co najmniej 2 lat, spółkę wspiera firma inwestycyjna występująca w roli tzw. Animatora Rynku, dbającego przede wszystkim o płynność obrotu akcjami emitenta. Alternatywą dla Animatora jest tzw. Market Maker, który te same obowiązki wykonuje w innym systemie notowań. Decyzja o wyborze pomiędzy Animatorem Rynku a Market Makerem zależy od wyboru spółki odnośnie systemu notowań. Rolę Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku/Market Makera może pełnić ta sama firma. Giełda - jak to ma miejsce w przypadku Autoryzowanego Doradcy - również przewiduje sytuacje, w których emitent nie ma obowiązku współpracy z firmą inwestycyjną.


Obowiązki informacyjne spółek
Obowiązki informacyjne spółek notowanych na NewConnect zostały znacząco zredukowane.

W porównaniu z rynkiem regulowanym, NewConnect to:
• brak przymusu składania raportów kwartalnych,
• możliwość złożenia raportu półrocznego bez audytu, z uwzględnieniem jedynie wybranych informacji,
• swoboda wyboru standardów rachunkowości (spośród standardów uznawanych w skali międzynarodowej bądź standardów właściwych dla siedziby spółki).

Obowiązkowe pozostają:
• raporty bieżące (jednakże w węższym zakresie),
• zaudytowane raporty roczne,
• przestrzeganie zasad corporate governance, ale z uwzględnieniem specyfiki notowanych podmiotów.

INWESTORZY
NewConnect jest odpowiedzią na potrzeby inwestorów (instytucjonalnych i indywidualnych) zainteresowanych inwestycjami o podwyższonym ryzyku, dającymi obietnicę ponadprzeciętnych zysków. Do tej pory potrzeby innowacyjnych spółek z krótkim stażem i inwestorów zainteresowanych inwestycjami w ten segment rozmijały się - brakowało bezpiecznej platformy dokonywania transakcji. NewConnect rozwiązuje ten problem.

Zainteresowanie inwestycjami w perspektywiczne spółki notowane na NewConnect wyrażają m.in.:
• inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko, szukający inwestycji o ponadprzeciętnej stopie zwrotu,
• fundusze hedgingowe,
• fundusze zamknięte,
• firmy specjalizujące się w usługach asset management,
• fundusze private equity/venture capital.

Ryzyko inwestycyjne
Inwestorzy angażujący się na rynku NewConnect muszą mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych tu spółek oznaczać będzie jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika ze specyficznego profilu rynku, grupującego spółki o krótkiej historii, działające w najbardziej zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki, jakim są m.in. nowe technologie.

Zasady obrotu na NewConnect
NewConnect będzie funkcjonował w ramach istniejącej infrastruktury technologicznej systemu WARSET. Początkowo notowania będą się odbywać na rynku kierowany zleceniami w systemie notowaniach ciągłych i jednolitych – tak jak ma to miejsce na Głównym Rynku GPW. Inne będą jednak godziny trwania sesji: w systemie notowań ciągłych zawieranie transakcji trwać będzie od 10.00 do 14.30, zaś w systemie notowań jednolitych - od 9.30 do 14.45.

W przyszłości GPW planuje uruchomić na NewConnect system kierowany cenami, co będzie nowością na polskim rynku. Obrót w tym systemie przypomina w uproszczeniu system znany z aukcji – cenę i zlecenia wystawia Market Maker, a inwestorzy, którym odpowiadają takie warunki transakcji będą dokonywać zakupu lub sprzedaży akcji.

Indeks NCIndex
Rynek NewConnect będzie miał ma swój indeks - NCIndex. Datą bazową indeksu jest 30 sierpnia 2007 roku, a wartość bazowa (pierwsza wartość indeksu) wynosi 100 pkt. W skład indeksu wejdą wszystkie spółki notowane na NewConnect: skład listy uczestników aktualizowany będzie co kwartał o nowe informacje, tak aby indeks najlepiej odwzorowywał koniunkturę w tym segmencie. W pierwszym okresie notowań wartość indeksu Giełda będzie obliczała i podawała do publicznej wiadomości dwukrotnie w czasie dnia sesyjnego - wartość otwarcia o godz. 11:30 oraz wartość zamknięcia, po zakończeniu sesji na rynku NewConnect o godzinie 15:30.


Dariusz Marszałek
GPW

  Oferta portalu Inwestycje.pl
Alior Bank
Amber Gold
AXA Direct
Bank BPH
Bank Gospodarki Żywnościowej
Bank Pocztowy
Bank Zachodni WBK
Citi Handlowy
Deutsche Bank
Dom Bank
Dom Kredytowy - NOTUS
Dom Maklerski BOŚ
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Easy-Forex
Europejski Fundusz Leasingowy
EuroTax
Expander
Fiolet Powszechny Dom Kredytowy
FM Bank
Home Broker
HSBC Business Direct
ING Bank Śląski
Inwestor.inwestycje.pl
Krajowy Rejestr Długów
Liberty Direct
mBank
Money Expert
Noble Bank
Open Finance
Prego Finance
SAXO BANK
Secus
Toyota Bank Polska
Ubezpieczenia Online
Vindico - Doradztwo Gospodarcze


Copyright: Inwestycje.pl SA